בראש ובראשונה אנו מחויבים לכבד את פרטיותו וסודיותו של הלקוח שלנו.
כחלק מתהליך הרכישה, הרשמה למועדון הלקוחות של החברה ומעצם הגלישה באתר, הלקוח מתבקש למסור מידע אישי שלו. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה וכן מתחייבת לעשות שימוש במידע זה לצרכים פרטיים בלבד, לרבות (אך לא רק) לשם אספקת המוצרים ללקוח, עדכונים, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של החברה במידה והלקוח אישר זאת, יצירת קשר עם המשתמשים ועוד.
בעצם הרישום לאתר, מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות של האר"י תכשיטי מקובלים וכי פרטיו האישיים ישמרו במאגרי החברה ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון.
אתר החברה הינו מאובטח באופן שבו פרטי כרטיסי האשראי המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים. הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשב ו/או בשרתים של החברה. יחד עם זאת יובהר כי אין לחברה אפשרות להבטיח חסינות מוחלטת במקרים קיצוניים של חדירה באופן בלתי חוקי לשרתי החברה ו/או חשיפת המידע האישי בידי אנשים שביצעו פעולות אשר אינם חוקיות. לכן, משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בהקשר האמור, לרבות שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.
חב' האר"י שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את המידע האמור במידה ותידרש לעשות כן על פי חוק.
שיווק וניוזלטר - במידה וניתן אישור הלקוח (הרשמה למועדון לקוחות יראה גם הוא כאישור), החברה תוכל להשתמש במידע שנמסר ולשלוח מפעם לפעם הודעות בדבר מבצעים, עדכונים, מוצרים חדשים וכדומה.

סודיות
החברה כאמור אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח בשום מאגר.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע האישי שנמסר לה מהלקוח אלא לצרכים של תפעול האתר, אספקה ומסירת ההזמנה על ידי חברת שילוח, העברת מידע ללקוחות.
בכפוף לאמור, החברה מתחייבת לשמור בסודיות על הפרטים האישיים שנמסרו לה, לעולם לא למכור, לסחור ולהעביר את האינפורמציה לצד ג' שאינו מורשה.

צד ג'
ככלל, צד ג' עימו מתקשרת החברה- ימסרו לו אך ורק הפרטים האישיים המינימליים הנדרשים של הלקוח על מנת לבצע את מסירת ההזמנה.
יחד עם זאת, חלק מצדדים שלישיים נותני שירותים כגון חברות אשראי

כשירות משפטית
כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר מעצם ביצוע הפעולה כי קרא ואישר את התקנון, הבין את תנאיו וכי הוא מסכים להוראותיו ותנאיו.
הלקוח מצהיר כי הוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות על פי דין. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל הכשירות (18), מוטלת עליו החובה ליידע את האופטרופוס בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע פעולות באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות והסודיות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את המדיניות, להוסיף או לגרוע ממנו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים חלה בכל עת על המשתמש בלבד.